Skip to content

Štatút súťaže Fotosúťaž o naj fotku zo stavby

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebookovej stránke Elite Worker, (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku II bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Elite Worker, s. r. o., Slanická 86/1, 027 44 Štefanov nad Oravou, Slovenská republika, IČO: 52232794, IČ DPH: SK2120968872, DIČ: 2120968872, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 71926/L (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)

II. Účel súťaže
1) Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook a odmenenie živnostníkov, ktorí s vyhlasovateľom spolupracujú alebo spolupracovali od roku 2023.

III. Trvanie súťaže
1) Súťaž trvá od 30. 10. 2023 (00:00:00) do 30. 11. 2023 (23:59:59) (ďalej len „Doba trvania Súťaže“). Najneskôr do dňa 14. 11. 2023 (23:59:59) je možné poslať fotografie na zapojenie sa do súťaže. Od 15.11.2023 do 30.11.2023 (23:59:59) je možné hlasovať na Facebookovej stránke vyhlasovateľa o výhercu.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
1) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
2) Súťaže sa môžu zúčastniť živnostníci, ktorí s vyhlasovateľom bezproblémovo spolupracovali na projekte v zahraničí od 1.1.2023. Vyhlasovateľ ich osloví formou emailu/SMS/telefonátu alebo inak a dá im možnosť do súťaže sa zapojiť.

V. Priebeh súťaže
1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť poslaním fotografie zo stavby z projektu, na ktorom spolupracoval s vyhlasovateľom. Na poslanie fotografie bude vyzvaný v období od 30.10.2023 do 1.11.2023 formou SMS správy, emailom alebo telefonátom od vyhlasovateľa. Podrobnosti a téma fotografie budú uvedené vo výzve na poslanie fotografie. Fotografiu musí súťažiaci poslať do 14.11.2023 (23:59:59) na email určený vo výzve na poslanie fotografie. K fotografii môže pridať aj krátky popis alebo názov fotografie
2) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. poslaním len jednej fotografie, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
3) Fotografie budú zverejnené v albume zriadenom na účel súťaže, na facebookovej stránke vyhlasovateľa „Elite Worker“. https://www.facebook.com/eliteworker.sk. Fotografie budú zverejnené s krstným menom a prvým písmenom priezviska súťažiaceho a budú mať poradové čísla podľa toho, kedy súťažiaci fotku do súťaže poslal. Súťažiaci môže k fotografii poslať aj popis, ktorý môže byť tiež zverejnený v popise obrázka. Napr. „Súťažná fotografia č.3 – Ján M., moja najkrajšia fotka – slnečná sobota na stavbe“
4) Súťaž bude mať jedného výhercu.
5) Výhercom sa stane ten súťažiaci, ktorý bude mať na svojej súťažnej fotografii do 30.11.2023 (23:59:59) najviac reakcií. Počíta sa celkový počet reakcií (Páči sa mi to, Super, Cítim s Vami, Haha, Žasnem, Je mi to ľúto, Štve ma to) dokopy. Ak by viaceré fotografie mali rovnaký najvyšší počet reakcií, výherca bude z týchto náhodne vyžrebovaný.
6) Súťažiaci je oprávnený si reakcie na svoju súťažnú fotografiu zháňať akýmkoľvek spôsobom (zdieľaním, posielaním fotografie priateľom atď.)

VI. Výhra a jej odovzdanie
1) Predmetom výhry je darčeková karta OMW valuecard v hodnote 100€.
2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 48 hodín od určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa pod výhernú fotografiu.
3) O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom SMS, telefonátu alebo emailu, cez ktorý poslal súťažnú fotografiu vyhlasovateľovi.
4) Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 10 pracovných dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
5) Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
6) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

VII. Osobitné ustanovenia
1) Ak sa preukáže, že výherca súťaže nie je alebo nebol živnostníkom bezproblémovo spolupracujúcim s vyhlasovateľom, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebookovej stránke Elite Worker alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
3) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.
4) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.
5) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
6) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebookovej stránke Elite Worker.

VIII. Ochrana osobných údajov
1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebookovej stránke Elite Worker v rámci súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu info@eliteworker.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania.
2) Práva účastníka súťaže – dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo
– od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
– požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
– podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
– požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže resp. organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

IX. Záverečné ustanovenia
1) Tento štatút je zverejnený na stránke www.eliteworker.sk a uložený u vyhlasovateľa súťaže.
2) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

V Žiline dňa 24.10.2023